Hide Folders 5.6.2

Hide Folders 5.6.2

FSPro Labs – 1,4MB – Shareware – Windows
ra khỏi 4 phiếu
4 Stars User Rating
Hide Folders 2009 is an innovative software application which enables you to password protect all the private information on your hard drive. You can make your files and folders inaccessible, invisible or protect them from modification. The protected folders or files are not accessible by any users - no matter how they are trying to get in - locally or from the net. Effective protection mechanism, intuitive user interface, and set of fine-tuning options will suit the needs of everyone from novice Windows users to computer experts. Since 2001, our Hide Folders software products help our users to hide private files and folders from prying eyes.

With Hide Folders 2009 you can easily protect any number of folders and files on your computer. You can select any file or folder to protect from the program, drag-and-drop the desired files and folders from Windows Explorer into the Hide Folders 2009 window or protect the file or folder using Windows Explorer context menu.

Tổng quan

Hide Folders là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi FSPro Labs.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Hide Folders là 5.6.2 , phát hành vào ngày 04/05/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/09/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 5.6.2 , được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

Hide Folders đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,4MB.

Người sử dụng của Hide Folders đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Hide Folders!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có Hide Folders cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
FSPro Labs
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại